Varför UKM?

Varför UKM? (pdf).

Här listar vi flera av styrkorna med att arbete med UKM som modell och verktyg. Se dem som bra formuleringar att använda vid olika sammanhang när du vill beskriva fördelar med UKM.

Arbetsmarknad.

Deltagande inom UKM skapar erfarenheter som stärker individen inför ett framtida arbetsliv. Unga får en vana att exponera sig på en scen som artister, i en utställning som konstnärer eller som arrangörer där olika ansvarsområden och roller är specificerade. Även workshops av olika slag bidrar till ny kunskap och erfarenheter. Alla dessa erfarenheter valideras och görs tillgängliga för deltagarna genom personliga CV:n.

Attraktiv plats.

Deltagande inom UKM främjar kreativiteten hos individer. Evenemangen utgörs av mötesplatser där alla tänkbara och otänkbara kreativa uttryck är välkomna. Aktiviteter inom ramen för UKM skapar en meningsfull och utvecklande fritid för unga på orten och i regionen.
Unga arrangörer och funktionärer har en central roll i skapandet av olika evenemang. Här skapas erfarenheter som kommer orter till gagn. Arrangemangen är publika och bidrar till ett ökat kulturutbud vilket stärker både ortens och regionens attraktivitet.

Delaktighet.

De unga deltagarna är i hög grad delaktiga i processen att gemensamt skapa offentliga evenemang. Allt detta genom kvalificerad träning och professionell handledning. De olika aktiviteter som UKM erbjuder stärker ortens arbete med att få barn och unga delaktiga i kulturlivet.

Entreprenörskap.

UKM stärker individer genom personlig utveckling och erfarenheter. Många av deltagarna inspireras och fortsätter skapa och arrangera upp i vuxen ålder. Flera väljer senare en yrkesbana som entreprenörer främst inom området kulturella och kreativa näringar men även inom andra näringar.

Integration.

UKM har under 20 år arbetat fram en unik, välkomnande och inkluderande miljö. Deltagandet av nya svenskar ökar årligen. UKM har visat sig fungera alldeles ypperligt som ett redskap för integration. Alla är där på samma villkor, som scenartist, konstnär eller arrangör. Geografiskt ursprung och kulturtillhörighet är sekundärt.

Jämställdhet.

Sedan starten för 20 år sedan har UKM oförtrutet arbetat med jämställdhetsperspektivet. Fördelningen mellan könen är central i allt arbete – från planering till genomförande och utvärdering. Vi ser att arbetet har fått resultat genom en jämn balans i representation.

Personlig utveckling.

Inom UKM blir deltagare blir sedda för de unika individer de är och växer som personer. UKM erbjuder social träning, med stärkt självförtroende som följd, genom utmaningar och ansvar inom rimliga ramar. Allt i en trygg miljö.

Samarbete.

Den modell som UKM erbjuder skapar möjligheter för kommunala verksamheter och det civila samhället att samarbeta över såväl verksamhetsgränser som geografiska gränser. Kultur, fritid, skola, föreningsliv, studieförbund och näringsliv kan vara involverade på olika sätt. UKM verkar på lokal, regional och nationell nivå. Här finns förutsättningar för samarbete över geografiska gränser. Samarbeten som mynnar ut i nya kontakter och möjligheter för involverade aktörer men framförallt ger unga människor chansen att vidga vyerna genom att besöka nya platser och träffa nya människor.