Urvalsgrupp.

I samband med varje lokal- och regional festival utses en urvalsgrupp. Urvalsgruppen bör bestå av minst 3 personer med olika erfarenheter och kunskaper. Det finns inga krav på att urvalsgruppen ska vara verksamma inom kulturområdet. Ofta består den av lärare på en grundskola eller kulturskola, konstnärer, fritidsledare, unga arrangörer eller en mormor eller farfar.

Varje lokal och regional festival blir tilldelad en kvot med de antal deltagare, utställare och scenakter som kan väljas ut att representera festivalen på regional eller nationell nivå. När urvalsgruppen gjort sitt urval utifrån kvoterna bör även ett antal reserver utses. Detta för att underlätta ifall tilltänkta deltagare tackar nej.

Urvalsgruppen bör också uppmuntras att lämna ett kort omdöme på max 250 tecken (inkl. blanksteg) till varje deltagare. Det skrivs in i arrangörsverktyget (SiteFactory) och blir synligt på deltagarens egen sida på www.ukm.se. Där kan deltagaren sedan ladda ner ett diplom med omdömet på.

Urvalskriterier.

UKM Sverige har tagit fram en rad kriterier att utgå ifrån som stöd för urvalsgruppens arbete.

Utförande.

På en UKM-festival deltar alla utifrån sin egen förmåga. Eftersom UKM inte är någon tävling så bedöms inte kvalitet och prestation utan i stället ser urvalsgruppen t.ex. till ambition, mod och kreativitet. Urvalsgruppens uppdrag är således inte att välja den/de som är ”bäst” utan tar i stället följande i beaktande i sitt urval:

 • Ambition och vilja: Finns det ambition och vilja i uttrycket?
 • Inspiration: Är/kan deltagaren/deltagarna vara en inspiration för andra unga?
 • Kreativitet: Finns det kreativitet och påhittighet i uttrycket?
 • Uttryck och känsla: Finns det uttryck och känsla i uttrycket?
 • Mod: Finns det mod i val av text, musik, budskap, kulturyttring?
 • Helhetsintryck: Hur är framförandet i sin helhet?

Spridning.

För att skapa förutsättningar för nya och spännande möten bör urvalsgruppen ta följande kategorier i beaktande för att skapa en bra spridning i urvalet av representanter.

 • Konst- och uttrycksform.
 • Geografi (t.ex hemmahörighet och geografisk bakgrund).
 • Kön och genus.
 • Ålder (inom spannet 13-20 år).
 • Etnicitet (identitet, tillhörighet och bakgrund).
 • Funktionalitet (fysiska och psykiska funktionsvariationer).

Möjligheter.

UKM är möjligheternas festival. Därför resonerar även urvalsgruppen kring deltagarnas olika möjligheter.

 • Utvecklingspotential: Hur ser deltagarnas möjligheter ut till utveckling på ett personligt och konstnärligt plan?
 • Andra forum: Har deltagaren ett urval av andra forum att delta i eller är UKM det enda möjliga sammanhanget?
 • Mognad: Hur ser deltagarens möjlighet ut att ta tillvara det som bjuds på kommande festival?
 • Representant: Kommer deltagaren som väljs ut av urvalsgruppen att bli en bra representant för festivalen och speglar denne bredden på den festivalen den valts ut ifrån?