UKM Sverige.

Antagna av rikskonferensen 2002-09-28, reviderade av rikskonferens 2005-10-28 i Alingsås,
2007-06-12 i Hultsfred och 2012-04-25 i Helsingborg.

Grunden för föreningen.

§ 1 Föreningens namn och säte.

Föreningens namn är UKM Sverige. UKM står för Ung Kultur Möts
Föreningen har sitt säte i Göteborg, Västra Götaland.

§ 2 Föreningsform.

UKM Sverige är en ideell förening.

Föreningen är bildad utifrån län- och regioner där det bedrivs UKM- verksamhet och föreningens medlemsbas grundar sig på landsting/region eller annan läns- eller regionövergripande organisation.

§ 3 Oberoende.

UKM Sverige är religiöst och partipolitiskt obundet.

§ 4 Syfte.

Syftet med UKM Sverige är att stödja och utveckla arbetet med att arrangera kulturfestivaler med unga på lokal-, regional-, nationell- och internationell nivå. Arbetet grundar sig på en människosyn som innebär att alla oavsett ålder, kön och bakgrund har en inneboende skaparkraft och rätt att utöva, utveckla och ha makt över sina egna kulturuttryck. UKM Sverige vill med ett demokratiskt arbetssätt tillvarata allas lika rätt till deltagande, inflytande och påverkan.

§ 5 Verksamhet.

UKM Sverige stödjer och samordnar arbetet med årliga kulturfestivaler på lokal-, regional-, nationell- och internationell nivå där deltagarna är mellan cirka 13 och 20 år. Festivalerna är öppna för alla former av kultur och alla som anmäler sig till en lokal festival får delta. De regionala festivalerna ska spegla bredden av ungas eget skapande i regionen. Den nationella festivalen, kallad Riksfestivalen, ska spegla bredden av ungas eget skapande i Sverige.

De arrangörsgrupper som genomför festivalerna på lokal, regional och nationell nivå bör bestå minst av hälften unga under 26 år. Varje arrangörsgrupp råder själv över sina tillgångar och utformar fritt sin verksamhet, så länge den inte strider mot dessa stadgar.

§ 6 Stadgeändring.

Om oklarhet om innebörden i dessa stadgar skulle uppstå i samband med rikskonferens eller extra rikskonferens, gäller konferensens tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet om innebörden i dessa stadgar skulle uppstå i varje annat fall, gäller styrelsens tolkning tills klargörande ändring införs. För ändring av dessa stadgar krävs att förslaget antas med 3/4 majoritet av rikskonferensen. Stadgeändring träder i kraft efter rikskonferensen.

§ 7 Upplösning.

Förslag om UKM Sveriges upplösning får endast läggas fram på rikskonferens och det måste framgå av kallelsen. Så länge minst 1/5 av medlemmarna i UKM Sverige vill fortsätta, kan föreningen inte upplösas. Beslut om upplösning måste tas på två av varandra följande rikskonferenser. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på den sista rikskonferensen.

§ 8 Verksamhetsår.

Verksamhetsåret är kalenderår.

Medlemskap.

§ 9 Medlemskap.

Rätt till medlemskap tillkommer juridiska personer. Juridiska personer skall utse en fysisk person att representera sig. Endast fysiska personer är valbara.

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Som medlem ansluts de landsting/regioner och läns- eller regionövergripande organisationer som godkänner och arbetar enligt UKM Sveriges stadgar och betalar en årlig medlemsavgift till UKM Sverige.

Som medlem ansluts även förening eller kommun som godkänner och arbetar enligt UKM Sveriges stadgar och betalar en årlig medlemsavgift till UKM Sverige. Här ställs dock krav på läns och regionsamverkan när det kommer till representation till rikskonferens så att rättvisa och likhet gäller för representation/representativitet mellan olika län och regioner. Detta regleras i § 12.

Medlemsavgiftens storlek beslutas av rikskonferensen.

En medlem som motarbetar föreningen eller bryter mot dessa stadgar kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem som inte betalt medlemsavgiften senast 30 april, förlorar sitt medlemskap. Medlem som vill utträda ur UKM Sverige, anmäler detta skriftligen till styrelsen.

Rikskonferens.

§ 10 Ordinarie rikskonferens.

Rikskonferensen är UKM Sverige högsta beslutande instans. Ordinarie rikskonferens ska hållas i verksamhetsårets början. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar kallas minst två månader i förväg. Medlemmar kan när som helst, men senast fyra (4) veckor före rikskonferensen, lämna in förslag att behandla på mötet. Dagordningsförslag och beslutsunderlag ska vara utsänt minst 14 dagar i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas och protokollföras på ordinarie rikskonferens:

 1. Frågan om konferensen är utlyst på rätt sätt
 2. Fastställande av röstlängd för konferensen
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesunderlättare och mötessekreterare
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Val av ordförande, kassör, ledamöter samt suppleanter.
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning (minst tre, maximalt fem personer)
 14. Inkomna förslag
 15. Övriga frågor

§ 11 Extra rikskonferens.

Extra rikskonferens sammankallas om styrelsen, revisorerna eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar kräver det. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två månader i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag ska skickas ut med kallelsen. På extra rikskonferens kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 12 Delegater och beslutsformer.

Medlemmar i UKM Sverige representeras i organisationens beslutande medlemsmöten genom valda delegater. Varje medlem som representeras av en läns- eller regionorganisation har rätt att delta med två (2) delegater. Kommun- eller föreningsrepresenterat län eller region har rätt att delta med en (1) delegat. (Finns flera kommun- eller föreningsmedlemmar i samma region/län måste dessa komma överens om att delta med en (1) delegat. För att delta med två delegater kan läns- eller regionorganisation bildas och anslutas som medlem.) Närvarande delegat/delegater har rösträtt på rikskonferens. Varje delegat äger en röst. Vid giltigt förfall för ordinarie delegat skall fullmakt för ersättare uppvisas vid fastställande av röstlängden. Uppgifter om valda delegater ska vara styrelsen tillhanda senast en (1) vecka före rikskonferensen.

Alla frågor som behandlas på rikskonferens avgörs med kvalificerad majoritet med 2/3. Beslut fattas med ja-rop eller med handuppräckning efter begäran om votering. Röstning sker öppet om inte annat begärs. Nedlagda röster räknas inte. Utöver delegaterna har styrelsen, valberedningen, revisorerna och samordnaren yttrande- och förslagsrätt. Övriga har yttranderätt.

Styrelse och revisorer.

§ 13 Styrelsen.

Styrelsen är mellan rikskonferenserna UKM Sveriges högsta beslutande instans. Styrelsen ansvarar inför rikskonferensen för att verksamheten bedrivs i enlighet med UKM Sveriges stadgar och rikskonferensbeslut, ansvarar för UKM Sveriges ekonomiska förvaltning.

Styrelsen väljs av rikskonferensen och ska bestå av ordförande, en (1) kassör och tre (3) eller fem (5) ledamöter samt två (2) suppleanter. Styrelsen fördelar själv ledamöternas uppgifter och utser inom eller utom sig firmatecknare. Styrelsen bör motsvara en geografisk spridning, jämn könsfördelning. Styrelsen bör representeras av unga under 26 år samt av läns- eller regionsamordnare. Om det inte finns en läns- eller regionsamordnare i styrelsen, ska en sådan beredas plats på varje styrelsemöte. Om det inte finns någon ung under 26 år i styrelsen, ska ändå en plats som adjungerad kunna beredas på varje styrelsemöte.

Mandatperioden är på två år, på så sätt att hälften av ledamöterna väljs varje år. Om någon styrelsemedlem avgår utser styrelsen ny ledamot bland suppleanterna. Kallelse till styrelsemöte ska utgå till samtliga ledamöter minst fyra (4) veckor i förväg. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid omröstning
används 2/3 kvalificerad majoritet men konsensus eftersträvas. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år.

§ 14 Revisorer.

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs av rikskonferensen två revisorer. Styrelsen kan även utse auktoriserad revisor.

Räkenskaper ska ställas revisorerna till förfogande senast sex (6) veckor före rikskonferensen. Revisorerna ska senast tre (3) veckor innan rikskonferensen lämna en skriftlig revisionsberättelse med förslag till beslut i fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet.