2021-02-05

Covid-19

Lokala festivaler

Lokala festivaler planeras nu för 2021. Om en lokal festival kan hitta sätt att säkert genomföra sin festival kan detta anses vara OK under förutsättning att arrangören följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Vi ser att möjligheterna är goda för att skapa digitala mötesplatser och även digitala produktioner. Detta lämpar sig bra för att minska mängden fysiska kontakter man har.

Regionfestivaler.

2021 planeras för digitala festivaler. Kolla med din lokala eller regionala samordnare vad som gäller där du finns!

Riksfestivalen.

UKM Sverige har beslutat att genomföra en digital riksfestival sommaren 2021.


UKM Sverige uppmanar alla festivalarrangörer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.

 

2020-04-06

Beslut

Lokala festivaler.

UKM Sverige beslutar att rekommendera alla ej ännu genomförda lokala festivaler att flytta till hösten 2020.

Om en lokal festival kan hitta sätt att säkert genomföra sin festival kan detta anses vara OK under förutsättning att arrangören följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.

Regionfestivaler.

UKM Sverige beslutar att rekommendera alla regionala festivaler att flytta till hösten 2020.

Riksfestivalen.

UKM Sverige beslutar att inte genomföra Riksfestival 2020. Region Halland får ansvaret för Riksfestival 2021.

UKM Sverige uppmanar alla festivalarrangörer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.

 

2020-03-19 

Covid-19 och UKM-festivaler.

UKM Sveriges styrelse har tagit fram en rekommendation för beslut. Denna innebär i korthet att flytta festivalsäsongen till hösten och ställa in UKM riksfestival 2020. Beslut fattas på styrelsemöte den 6/4.

Samtliga medlemmar (regioner) har möjlighet att ställa frågor och lämna in synpunkter. Beslutsprocessen görs med full transparens och förankring hos samtliga engagerade inom UKM (samordnare, arrangörer och övriga parter). De regionala samordnarna ansvarar för kommunikation och dialog i respektive region.

Rekommendation för beslut.

UKM Sveriges styrelse har avhandlat de tre nivåer av festivaler vi arbetar med (lokalt, regionalt och nationellt). Nedan beskrivs hur de påverkas och hur beslutsprocessen kommer att genomföras. Efter inhämtade synpunkter från alla olika involverade parter inom UKM Sverige så ligger ansvaret för beslut hos UKM Sveriges styrelse.

Lokala festivaler.

Lokala festivaler har möjlighet att själva ta beslut om att byta datum till höstperiod. Detta för att få en koppling närmare i tid med regionfestivalen.

Lokala festivaler kan eventuellt genomföras som planerat under våren men då krävs en åtgärdsplan som är förankrad i Folkhälsomyndighetens riskbedömningar. Detta görs i dialog med regional samordning och lokal samordning i aktuell kommun.

Regionala festivaler.

Samtliga regionala festivaler flyttas till hösten. Detta är obligatoriskt. Vi rekommenderar ett genomförande under höstlovet för att motsvara möjligheterna till eventuellt boende i skolbyggnader. Den regionala samordningen i respektive region förväntas arbeta för en fullgod festival även under nya förutsättningar. 

Riksfestival.

Riksfestival under sommaren 2020 genomförs inte. Ansvar och värdskap för riksfestivalen behålls hos UKM Halland och Varbergs kommun inför verksamhetsåret 2021. 

Bakgrund.

Det har senaste tiden i princip dagligen kommit nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och regeringen angående hur olika verksamheter i samhället bör agera för att minska smittspridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen Covid-19. Med rådande läge då det finns en förväntad dramatisk ökning av virusets utbredning i Sverige behöver vi ta fram en plan för att möta detta i vår organisation.

Riskbedömning.

  • Långvariga (längre än ett par timmar) arrangemang ökar risk för smittspridning
  • Festivalerna genomförs generellt inomhus, vilket ökar risk för smittspridning
  • Aktiviteter där personer är nära varandra ökar risken för smittspridning. Vi ser en utmaning i att få festivaldeltagarna att hålla avstånd till varandra.
  • Det är satt ett tak för sammankomster till 500 personer, med hänvisning till att begränsa ett stort geografiskt upptagningsområde vilket ses som en riskfaktor. 

Att få ungdomar från olika platser att mötas och umgås är ett fundament i UKMs verksamhet. Genom att flytta festivalerna tidsmässigt ges arrangörerna större möjlighet att möta och hantera dessa risker, samtidigt finns förhoppningen att smittspridningen avtagit så pass mycket att det anses säkert att genomföra arrangemang, även om det redan idag kan bedömas möjligt.

Hänsyn till myndigheternas riktlinjer ska tas och riskbedömning ska göras oavsett tidpunkt för festival.

Vad händer nu?

För en diskussion lokalt gällande din aktuella festival. Ha kontakt med regional samordnare och övriga berörda och kom med synpunkter samt reaktioner på rekommendation till beslut.

Regionala samordnare förväntas ordna möjlighet till samtal och möte för hantering vad detta beslut innebär, och hur det påverkar UKM i din region, praktiskt som deltagarmässigt.

Styrelsebeslut utifrån framtagen rekommendation kommer tas måndag 6:e april.

Vid frågor och synpunkter.

Kontakta din regionala samordnare eller UKM Sveriges styrelse

 

2020-03-11

UKM-festivaler och smittspridningen av Covid-19.

Inför våra festivaler vill vi göra allt för att minimera risk för smittspridning. Av den anledningen vidtar vi ett antal åtgärder och bevakar de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

  1. UKM följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och respektive kommun gällande evenemang. Folkhälsomyndigheten rekommenderar den 11/3 att stoppa sammankomster med över 500 deltagare, vilket regeringen också beslutat om. Med det direktivet bör samtliga festivaler kunna genomföras. Nya direktiv kan såklart komma att ändra på detta, vilket vi anpassar oss till.
  2. Vi är tydliga i kommunikation både internt och externt att man INTE ska delta i eller besöka festivalen om man är eller nyligen varit förkyld eller uppvisar symptom. Då ska man vara hemma. Detsamma gäller om man varit i något av de länder som anges som riskområden, i nuläget Italien, Kina, Hong Kong, Iran, Sydkorea eller Österrike.
  3. Vi uppmuntrar våra festivaldeltagare till god handhygien under festivalerna med instruktion om minimum 20 sek handtvätt med tvål och vatten vid ankomst, vid mat, byte av aktivitet etc.