Arrangera Mera.

Ungt Mentorskap för dig och din festival.
Ett projekt av UKM Värmland 2020-2021.

I projektet Arrangera Mera tar unga mentorer inom UKM fram utbildningar och stöd för att ge fler unga arrangörer en plats, och festival i sin kommun. Både unga deltagare, lokala samordnare och kontaktpersoner i de värmländska kommunerna involveras för att gemensamt stärka arrangörskapet, möjligheten för fler att delta och skapa lokala festivaler, med unga arrangörsgrupper som gör dem.

 

Varför ska unga arrangera?

Att arrangera är en process som ger utrymme för personlig utveckling inom flera olika områden; t.ex. ledarskap, ansvar, planering och kreativt skapande.

Vi tror att unga som får möjlighet att arrangera och skapa kulturupplevelser, får ett större självförtroende, en ökad medvetenhet och tro på sin egen förmåga.

Att ge unga möjlighet att aktivt delta och påverka de processer som skapar mötesplatser och aktiviteter för dem är dessutom en nyckel till att de ska känna sig delaktiga och att göra sin röst hörd.

 

Syfte och Innehåll.

Syftet med projektet är att utöka antalet kommuner i Värmland som arrangerar lokala UKM-festivaler samt att utöka antalet lokala UKM-festivaler i Värmland som arrangeras av eller med hjälp av unga som en del av en arrangörsgrupp.

 

Arrangera Mera görs i tre delar:

  • MODELL FÖR ETABLERING AV UKM

En modell eller metod som kan användas för att etablera UKM på lokal nivå, i det här fallet i värmländska kommuner.

  • ARRANGÖRSUTBILDNING + UTBILDNINGSMATERIAL

En arrangörsutbildning med tillhörande utbildningsmaterial som kommer att vända sig till ungdomar som ingår i en ung arrangörsgrupp vars uppgift är att arrangera en lokal UKM-festival i sin hemkommun.

  • GRUNDUTBILDNING I LOKAL SAMORDNING

En grundutbildning i lokal samordning ska tas fram och genomföras för att underlätta etableringen av UKM i kommuner som idag inte har en stabil lokal samordning. Den fungerar också som en fortbildande insats och stärker nätverkande inom UKM, där goda exempel och erfarenheter delas.

 

Målsättningar vi tycker om.

    Fler lokala UKM-festivaler arrangeras i Värmland under år 2021.
•    Fler lokala UKM-festivaler i Värmland arrangeras av unga i arrangörsgrupper.
•    Projektet ska bidra till att ungt arrangörskap och ungas delaktighet i kulturlivet främjas i samtliga värmländska kommuner.

 

Vill du vara med, eller veta mer?

Ta kontakt med projektgruppen och berätta vad du har på hjärtat.

Se gärna projektinbjudan (bifogad här) där du också kan läsa mer och höra berättelser från arrangörer och lokala samordnare.

 

Arrangera Mera pågår under säsongen 2020-2021 för de lokala festivalerna i Värmland.

 

Organisation och Kontakt.

Projektledning
Ottilia Berglund Ekholm

 

Projektgrupp Unga Mentorer
Ottilia Berglund Ekholm
ottilia.berglund-ekholm@ukm.se
073-096 89 14

Moa Lychou
moa.lychou@ukm.se
073-0472102

Elin Leverström
elin.leverstrom@ukm.se
073-069 33 33

Olle Wester
olle.wester@ukm.se
072-214 65 42

 

Projektägare
Jonas Swanö, Regional Samordnare UKM Värmland, Studiefrämjandet
jonas.swano@studieframjandet.se
073-066 05 38

 

Om projektet.

Arrangera Mera – Ungt Mentorskap

UKM i Värmland har framgångsrikt arbetat med det unga arrangörskapet och gett de möjligheter unga deltagare har att växa med ansvar inom verksamheten en större synlighet.
Det går att identifiera flera steg från en lokal festivals deltagande, till nyckelfunktionär, medlem i ledningsgrupp för den regionala festivalen, ledare, arrangör för lokalfestival med flera.

En funktionalitet som funnits med utan att ha en specifik roll eller möjlighet att aktiverats tidigare, gäller ungt mentorskap.

Sedan flera år tillbaka finns en intention bland aktiva kommuner och lokala samordnare att festivalerna ska arrangeras av ungdomar.

Det är en metod för hur UKM ska genomföras och som har visat sig vara framgångsrik ur flera aspekter.

 

I nuläget läggs ansvaret att söka upp och rekrytera unga arrangörsgrupper på den lokala samordningen i respektive kommun.

Beroende på hur den lokala organisationen ser ut är det olika lätt och svårt att rekrytera och handleda ungdomar som deltagare i en arrangörsgrupp.

Inom UKM Värmland sker projekt och satsningar utifrån deltagarnas egna engagemang och behov, det är en förutsättning att både genomförande och idéutveckling växer fram med ungas medverkan.

En möjlighet att låta de mest erfarna unga arrangörerna agera ledare med sin kompetens till de som följer i fotspåren.
2020 initieras ett projekt där flera unga arrangörer i projekt arbetar med uppsökande verksamhet med både befintliga verksamma kommuner och kommer som inte deltar i UKM idag.
Unga Mentorer från UKM arrangerar informationsträffar lokalt, coachar unga arrangörsgrupper, utbildar och ger stöd i kommunikation och marknadsföring för att underlätta en lokal uppstart, och i dagsläget omstart för flera.
En förlängning av den lokala samordningen som erbjuds idag, med kretsloppet utökat vad gäller möjligheter att växa inom UKM och låta fler unga delta och sprida engagemang i verksamheten.

 

Syfte

   Stärka UKMs verksamhet i Värmland och underlätta för lokala arrangörer att genomföra festivaler i sina kommuner samt delta i UKMs regionala och nationella verksamheter.

   Underlätta praktiska behov hos lokala samordnare som ger mer tid att nå och engagera unga deltagare

   Öka den pedagogiska delen av UKMs arrangörskap

 

Mer om UKM i Värmland hittar du här